اعضای هیات مدیره و مبلغ سرمایه ثبت شده

شماره ثبت: 12930

محل ثبت: رشت

سرمایه ثبت شده: 100،000،000،000 ریال

  اعضا هیئت مدیره جدید