موقعیت جغرافیایی مجتمع پزشکان آتیه

پیش فروش آتیه

 

واحد های مجتمع پزشکان  آتیــــــــه

عکس جدید آتیه
    شرایط آتیه

 


((اولویت واگذاری  با مراجعه و ثبت نام متقاضی می باشد))

 

 


جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ثابت 01333752030  , 01333754050  


  و همراه 09115452020  , 09115484040


تماس حاصل فرمائید


(نمایندگان فروش آماده پاسخگوئی می باشند)


دفتر فروش شرکت سرمایه گذاری مسگن گیلان

پلان آتیه

همکف آتیه

طبقه اول آتیه

سوم الی پنجم آتیه

ششم الی نهم آتیه

دهم الی سیزدهم آتیه