اعضای هیات مدیره و مبلغ سرمایه ثبت شده

 

شماره ثبت: 12930

محل ثبت: رشت

سرمایه ثبت شده: 200،000،000،000 ریال

 هئیت مدیره