موقعیت جغرافیایی مجتمع پزشکان آتیه

پیش فروش آتیه

 

واحد های مجتمع پزشکان  آتیــــــــه


آتیه98         

  ((اولویت واگذاری  با مراجعه و ثبت نام متقاضی می باشد))


جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ثابت 01333752030  , 01333754050  


  و همراه 09115452020  , 09115484040


تماس حاصل فرمائید


(نمایندگان فروش آماده پاسخگوئی می باشند)


دفتر فروش شرکت سرمایه گذاری مسگن گیلان