عملکرد شرکت در یک نگاه


افرای کوچک

 مرکز خرید ایرانیان

لاکانشهر رشت

افرا رشت

سرپرستی بانک مسکن رشت

پردیسان رشت

کادوس رشت

 

 

ابریشم رشت

آپارتمانی نارنج دهکده ساحلی

ترنج دهکده ساحلی (آپارتمانی)

 
معلم

 

تجاری اداری معلم رشت

 ویلایی نارنج دهکده ساحلی

ترنج دهکده ساحلی (ویلایی)