پروژه های قطعی و تکمیل شده شرکت سرمایه گذاری مسکن گیلان

 

 201 واحدی لاکانشهر

 

 348 واحدی لاکانشهر

 69 واحدی لاکانشهر

 108 واحدی لاکانشهر

 230 واحدی لاکانشهر

 135 واحدی لاکانشهر

 180 واحدی لاکانشهر

40 واحدی لاکانشهر

ابریشم

 مجتمع تجارری معلم

مجتمع مسکونی پردیسان

مجتمع مسکونی کادوس

 مجتمع مسکونی ترنج

مجتمع مسکونی نارنج

اداره امور شعب  یانک مسکن استان گیلان

 مجتمع میکونی افـــرا

مرکــز خرید ایرانیــان

مجتمع تجاری خدماتی مهرگان

 مرکــز خرید دیلمــان

 

مجتــمع پزشکی آتیــه

مجموعه مسکـــومی گلفــــام