موضوع فعالیت شرکت طبق مفاد ماده 2 اساسنامه عبارت است از :

 

 الف)تهیه زمین و خرید یا اجاره یا تملک جهت اجرای پروژه های ساختمان .


ب)مطالعه و طراحی و اجرای طرحها و پروژه ها شهرسازی و ساختمان اعم از مسکونی ، اداری


تجاری ، تاسیسات و ...) .


پ)انجام کارهای مقاطعه کاری اعم از اینکه شرکت کارفرما باشد یا پیمانکار.


ت) قبول مشاوره و نظارت و اجراء و انجام کارها و پروژه های ساختمانی بصورت پیمانکاری یا امانی .


ث) تهیه و تولید مصالح و کلیه لوازم و ماشین آلات ساختمانی ، چه بصورت ایجاد کارخانه و یا خرید


از داخل یا خارج به منظور استفاده و یا فروش آنها .


ج) خرید و وارد نمودن ماشین آلات مورد نیاز و مصالح ساختمانی و سایر وسایل ومواد و لوازمی که


برای انجام موارد فوق لازم باشد .


چ) جذب سرمایه های اشخاص حقیقی و حقوقی و مشارکت مدنی در ایجاد ، ساخت ، توسعه و تکمیل


پروژه های ساختمانی و تاسیساتی و صنایع مرتبط با آنها .


ح)واگذاری واحدها ، ساختمانها و تاسیسات احداثی متعلق به شرکت بصورت فروش قطعی


(نقدی یا اقساطی) یااجاره به شرط تملیک یا امانی و یا به هر طریق دیگر .


خ)دریافت و کسب اعتبار یا هرگونه تسهیلات مالی از طریق اخذ تسهیلات یا مشارکت مدنی با بانکها


و سایر سازمانهای تامین کننده منابع مالی یا پیش فروش مستحدثات .


د)هرنوع سرمایه گذاری و مشارکت حقوقی با اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از سرمایه گذاری مستقیم


یا خرید و فروش سهام چه در داخل و یا خارج از کشور .


ذ)انجام کلیه  اموری که بطور مستقیم و یا غیر مستقیم مرتبط با موضوع و اهداف شرکت باشد.