این شرکت همزمان با شروع کارخوددر سال 1369 آماده سازی23 هکتارازاراضی راکه توسط وزارت مسکن و شهرسازی جهت انبوه ســـــازی به شرکت سرمایه گذاری مســــکن  واگذار شده بود آغاز نمود وسپس درمقاطع مختلف با خرید حدود 16  هکتار زمین در مناطق مناسب  شهرستانهای رشــــت و انزلی تاکنون پروژه های متعددی رابا زیربنای حدود  375000 متر مربع در قالب  3100 واحـــــد مسکونی، تجاری و اداری در شهرهای رشت و بندر انزلی اجرا نموده است .