این شرکت همزمان با شروع کارخوددر سال 1369 آماده سازی23 هکتارازاراضی راکه توسط وزارت مسکن و شهرسازی جهت انبوه ســـــازی به شرکت سرمایه گذاری مســــکن  واگذار شده بود آغاز نمود وسپس درمقاطع مختلف با خرید حدود 16 هکتار زمین در مناطق مناسب  شهرستانهای رشــــت و انزلی تاکنون پروژه های متعددی رابا زیربنای حدود  286655 متر مربع در قالب  2304 واحـــــد مسکونی ویک  واحدساختمان  تجاری و اداری و ساختمان   سرپرستی و شعبه مرکزی بانک مسکن در شهرهای رشت و بندر انزلی اجرا نموده است .