اطلاعات تماس

شماره تلفن :33725609-33756050-33756070-33757080-013

                 09115452020 - 01333752030

  شماره دورنگار:33725610

صندوق پستی:  57441-41697

صندوق الکترونیک :gilan@hic-iran.com

آدرس: رشت-گلسار-بلوار دیلمان-جنب هایپرمارکت دیلمان-شرکت سرمایه  گذاری مسکن گیلان

 تلفن آدرس